اجراي برنامه جامع پيشگيري از خودكشي

در راستاي اجراي برنامه جامع پيشگيري از خودكشي كارگاه هاي آموزشي در اين زمينه در 21 شهرستان به منظور توانمندسازي پرسنل بهداشتي و درماني برگزار شده است و اين كارگاه ها در بيمارستان هاي شيراز و ساير شهرستان ها طبق برنامه زمانبندي در حال برگزاري مي باشد.

ارائه خدمات در قالب يك تيم (روانپزشك، روانشناس و مددكار) در مراكز مشاوره رواني بيمارستان ها، آموزش دانشجويان در فيلد و نظام مند كردن ثبت آمار خودكشي از ديگر فعاليت هايي است كه در حوزه پيشگيري از خودكشي انجام مي شود.

قابل ذكر است كه برنامه جامع پيشگيري از خودكشي به صورت پايلوت در شهرستان مرودشت با همكاري ساير ادارات مرتبط (آموزش و پرورش، بهزيستي، نيروي انتظامي و ...) به منظور توسعه آموزش بهداشت روان و افزايش سواد سلامت روان در حال پيگيري مي باشد.