آزمون غیرحضوری ژنتیک

در جهت ارتقا علمی و افزایش توان عملی پزشکان و کارشناسان برنامه ژنتیک و مراقبت آن در تاریخ 30/11/91 آزمون غیرحضوری ژنتیک جهت پزشکان شاغل در سیستم بهداشتی و درتاریخ 1/12/91جهت کارشناسان و کاردانان شاغل در مراکز بهداشتی سراسر استان بصورت آنلاین برگزار می شود.