سياه زخم گوارشي

مرد 34 ساله ساكن روستاي خرتوت شهرستان ماله و سمنقان با علائم تب و تعريق، درد شديد شكمي، استفراغ و بي اشتهايي به بيمارستان امام رضا بجنورد مراجعه كه پس از 7 ساعت و نيم بستري دچار افت تنفسي شده و پس از انتوباسيون در تاريخ 93/6/22 فوت كرده است.