برگزاری جلسه آموزشی 25 لغایت 27 آذر ماه

کارگاه آموزشی بیماریهای واگیر / آموزش مدل شپ از مورخ 96/9/25 لغایت 96/9/27 در سالن PHC مرکز بهداشت شهدای انقلاب برگزار خواهد گردید.