توزیع 53000 پمفلت کوله پشتی در بین شهرستانهای استان فارس

در سال تحصیلی 93-92 تعداد 53000 پمفلت کوله پشتی جهت استفاده در کل استان فارس توزیع شد.گروه هدف پمفلت کوله پشتیوالدین دانش آموزان مقطع ابتدایی و دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان قابل استفاده است.اولویت توزیع در مدارس مروج سلامت میباشد.