اطلاعیه شماره سه سنجش 94-93

رئيس محترم شبكه بهداشت و درمان شهرستان.....

با سلام و احترام

         بدينوسيله نكاتي در خصوص تكميل پرونده الكترونيك سلامت دانش آموزان، جهت استحضار و استفاده در جلسات آموزشي،‌ كارشناسان واحد سلامت نوجوانان،‌جوانان و مدارس به شرح ذيل اعلام مي گردد:

  

  به منظور رفع مشكلات احتمالي در ورود اطلاعات در نرم افزار، بهتر است نرم افزار پرونده الكترونيك بر روي كامپيوتري نصب گردد كه پيش فرض آن windows explorer باشد.
   

يكي از شكايات واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس بعضي از شهرستانها، عدم رويت اطلاعات وارد شده در نرم افزار بوده است.  در صورتيكه فايل نرم افزار در دو يا سه درايو كامپيوتر ذخيره گردد و يا اطلاعات در فايل زيپ شده وارد شده است، ممكن است اطلاعات وارد شده قابل رويت نباشد. بنابراين لازم است نرم افزار مذكور فقط در درايو Dذخيره گردد.
  

در فرم اطلاعات عمومي مركز منظور از " مراقبت 6-18 سال" تعداد دانش آموزان معاينه شده مي باشد. در سربرگ " برنامه ريزي " نرم افزار،  فرمجدول فعاليت هاي برنامه نوجوانان و مدارس، منظور فعاليتهايي است كه توسط مركز بهداشتي و درماني انجام گرفته است. در ستون انتهايي اين فرم، نام مدرسه قيد شده است . نوشتن نام مدرسه اختياري مي باشد. در صورتيكه نام مدرسه قيد شود، به معني آن است كه اين فعاليت توسط مركز بهداشت در مدرسه انجام گرفته است . در غير اينصورت فعاليت ثبت شده به معني آن است كه اين فعاليت، توسط مركز بهداشتي و درماني در محيط خارج از مدرسه صورت گرفته است.
   

در فرم اطلاعات ارائه دهندگان خدمت در نرم افزار مربوط به شهرستان اسامي افرادي وارد مي شود كه جزء هسته آموزش واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس باشند. بدين معني كه در جلسات آموزشي واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس، افراد مذكور دعوت مي شوند و يا جلسات بازآموزي جهت اين افراد توسط واحد مذكور، برگزارمي گردد.