دستورالعمل تکمیل پرونده الکترونیک سلامت نوجوانان جوانان و مدارس (شهرستان )

دستورالعمل پرونده الكترونيك سلامت نوجوانان و مدارس شهرستان

 AMS-c (ver1)

 

با كليك بر روي فايل نرم افزار، پنجره «انتخاب موقعيت» با عنوان نظام مراقبت سلامت نوجوانان و مدارس باز  مي شود كه نماي ظاهري آن عبارتست از:

1- نام دانشگاه (اسامي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور)

2- نام شهرستان (شهرستان هاي تابعه هر دانشگاه)

3-سال (از سال 92 به بعد)

4- ماه (12 ماه به تفكيك)

5- كليد سلامت نوجوانان و مدارس: با كليك بر روي آن، كاربر به صفحه اصلي وارد مي شود.

6-  نسخه اول سال 1393  (1393 ver1)

پس از تكميل اطلاعات صفحه انتخاب موقعيت، «صفحه اصلي» با عنوان

 Adolsence Management Health surveillance system    نمايان مي شود. محتواي اين صفحه شامل:

1- كليد «دريافت كليه اطلاعات از سايت» در بالاي صفحه به منظور دريافت اطلاعات ثبت شده در مراكز بهداشتي مي باشد.

2- كليد «انتقال كليه اطلاعات به D:\AMS (ver1)» در بالاي صفحه به منظور انتقال اطلاعات ثبت شده شهرستان به دانشگاه مي باشد..

3- كليد «انتقال كليه اطلاعات به D:\AMS-c(ver2)» در پايين صفحه. چنانچه در آينده نسخه دوم (جديد) نرم افزار شهرستان تهيه شود، اين كليد به منظور انتقال اطلاعات نسخه اول به نسخه دوم ( جديد) تعبيه شده است.

4- عبارت تغيير كاربر در گوشه بالا سمت چپ برای مواردی است که نام کاربر تغییر می کند.

5- عبارت «سايت نظام مراقبت نوجوانان و مدارس» در گوشه پايين سمت چپ كاربر كه با كليك روي آن، سامانه پورتال نسخه 2010 اداره سلامت نوجوانان و مدارس نمايان مي شود.

نكته:بهتر است پيش از انتقال اطلاعات از مركز به سايت، يكبار روي اين عبارت كليك شود و پس از اطمينان از برقراري ارتباط با سايت، نسبت به انتقال اطلاعات مراكز به سايت اقدام شود.

6- در قسمت مياني صفحه، 4 پوشه با عناوين سازماندهي، برنامه ريزي، پايش و ارزشيابي و گزارش دهي تعريف شده است.

الف) پوشه سازماندهي شامل دو قسمت است:

قسمت اول مشتمل بر فرم هايي است كه با رنگ سبز مشخص شده و در سطح  شهرستان تكميل مي شود. فرمها عبارتند از فرم اطلاعات عمومي شهرستان و ليست آن، فرم امكانات و تجهيزات برنامه در شهرستان و ليست آن

قسمت دوم مشتمل بر فرم هايي است كه با رنگ آبي مشخص شده و در سطح  مراكز تكميل شده است. فرمها عبارتند از فرم اطلاعات عمومي مركز بهداشتي و ليست آن، فرم اطلاعات پرونده سلامت مدارس و ليست آن و فرم اطلاعات عمومي دانش آموزان مدارس و ليست آن

در اين صفحه در پايين هر ليست عبارت دريافت اطلاعات همان ليست به صورت onlineبا رنگ قرمز در نظر گرفته شده است كه با كليك روي آن، اطلاعات انتقال داده شده به سايت مشاهده مي شود.

ب) پوشه برنامه ريزي شامل دو قسمت است:

 قسمت اول مشتمل بر فرم هايي است كه با رنگ سبز مشخص شده و در سطح  شهرستان تكميل مي شود. فرمها عبارتند از فرم اطلاعات ارائه دهندگان خدمت شهرستان و ليست آن، فرم فعاليتهاي برنامه نوجوانان و مدارس شهرستان و ليست آن

قسمت دوم مشتمل بر فرم فعاليت هاي برنامه نوجوانان و مدارس مراكز بهداشتي و ليست آن با رنگ آبي است.

در اين صفحه در پايين هر ليست عبارت دريافت اطلاعات همان ليست به صورت onlineبا رنگ قرمز در نظر گرفته شده است كه با كليك روي آن، اطلاعات انتقال داده شده به سايت مشاهده مي شود.

ج) پوشه پايش و ارزشيابي شامل فرم ارزيابي ايمني و بهداشت محيط مدارس و ليست آن با رنگ آبي و عبارت دريافت اطلاعات همين ليست به صورت onlineبا رنگ قرمز مي باشد.

د) پوشه گزارش دهي شامل فرم اطلاعات مراقبت نوجوانان و ليست آن، فرم اطلاعات حوادث و سوانح و ليست آن و فرم اطلاعات مرگ نوجوانان و ليست آن با رنگ آبي و عبارت دريافت اطلاعات همان ليست به صورت onlineبا رنگ قرمز مي باشد.

با كليك بر روي هر پوشه در بالاي صفحه، پوشه باز و عناوين فرمها مشخص مي شود. با كليك بر روي هر عنوان فرم، صفحه حاوي اطلاعات مربوط به آن فرم نمايان مي شود. در اين قسمت فقط جزئيات اطلاعات فرمهاي مربوط به شهرستان (به رنگ سبز) به شرح زير توضيح داده مي شود:

چند نكته:

- برنامه نرم افزار پرونده الكترونيك سلامت نوجوانان به صورت زيپ شده كاربرد ندارد و بايد از زيپ خارج شود.

- برنامه نرم افزار پرونده الكترونيك سلامت نوجوانان در سيستم پورتال share pointطراحي شده است كه با internet explorerبازگشايي مي شود.

- لازم است اطلاعات دريافت شده از مراكز بهداشتي، در درايو Dذخيره شود.

 

پوشه سازماندهي

الف) فرم اطلاعات عمومي شهرستان و ليست آن

منوي بالاي صفحه

- اسامي: نام دانشگاه، نام شهرستان كه اطلاعات آن از صفحه «انتخاب موقعيت» به اين قسمت منتقل مي شود. اين قسمت قابل اصلاح نيز مي باشد.

- كليد انتقال اطلاعات به سايت:در پايان ثبت اطلاعات (record)، انتقال آن به سايت صورت مي گيرد.

جدول مياني صفحه

- جمعيت: در اين قسمت جمعيت تحت پوشش شهرستان نوشته مي شود.

- متولدين: تعداد متولدين هر سال تحت پوشش شهرستان نوشته مي شود.

- تعداد 6 تا 18 سال: تعداد جمعيت در رده سني 6 تا 18 سال مد نظر مي باشد.

- تعداد دانش آموز: تعداد كل دانش آموزان تحت پوشش شهرستان نوشته مي شود.

-  تعداد مدرسه: تعداد مدرسه تحت پوشش شهرستان است.

- پايگاه: تعداد پايگاه تحت پوشش شهرستان است.

- خانه بهداشت: تعداد خانه بهداشت تحت پوشش شهرستان است.

- مركز بهداشتي شهري: تعداد مركز بهداشتي شهري تحت پوشش شهرستان است.

- مركز بهداشتي روستايي: تعداد مركز بهداشتي روستايي تحت پوشش شهرستان است.

نكته:اطلاعات مربوط به تعداد مركز بهداشتي شهري- روستايي در قسمت تعداد مراكز بهداشتي شهري وارد   مي شود.

- مدارس مروج سلامت: تعداد مدارس تحت پوشش شهرستان كه امتياز مروج سلامت را دريافت كرده اند.

- مرگ 6 تا 18 سال: تعداد نوجوانان تحت پوشش شهرستان كه به هر دليل فوت كرده اند.

- حوادث 6 تا 18 سال: تعداد نوجواناني كه به دليلي دچار حادثه شده اند.

- مراقبت 6 تا 18 سال: تعداد نوجواناني كه اعم از دانش آموز و غیر دانش آموز طی یکسال مراقبت شده اند.

ليست خطي پايين جدول

اين ليست تمامي اطلاعات مندرج در خانه هاي بالاتر خود را به صورت خطي نشان مي دهد و اطلاعات را نبايد در اين ليست وارد كرد .

ثبت اطلاعات(record)پايين صفحه

نمايانگر تعداد موارد ثبت است و با كليدهاي نشانگر، اطلاعات قبلي يا بعدي را نشان مي دهد.

Dنكته:

1- اين فرم سالانه يكبار تكميل مي شود.

2- با كليك بر روي ضربدر كوچكي كه در گوشه بالا سمت راست قرار داده شده است، كاربر از فرم خارج خارج مي شود.

3- با كليك بر روي انتقال اطلاعات به سايت، پنجره اي ظاهر مي شود كه حاوي نام كاربر و رمز است. نام كاربري ورمز تعريف شده براي شهرستان در قسمتهاي مربوط ثبت مي شود و با تأييد آن اطلاعات به سايت منتقل مي شود. از طريق باز شدن يك پنجره داراي عبارت «انتقال به سايت انجام شد»، كاربر از انتقال اطلاعات مطلع مي شود.

vليست اطلاعات عمومي شهرستان،تمامي اطلاعات ثبت شده (ركورد) را به صورت خطي و پشت سرهم نمايان مي كند.

vبا كليك بر روي«دريافت كليه اطلاعات عمومي شهرستان از سايت online»،تمامي اطلاعات ثبت شده (ركورد) مشاهده مي شود.

 

ب) فرم امكانات و تجهيزات برنامه در شهرستان و ليست آن

منوي بالاي صفحه

- عنوان: فرم امكانات و تجهيزات

- اسامي: نام دانشگاه، شهرستان و سال كه اطلاعات آن از صفحه «انتخاب موقعيت» به اين قسمت منتقل         مي شود. اين قسمت قابل اصلاح نيز مي باشد.

- كليد انتقال اطلاعات به سايت: لازم است در پايان ثبت هر نوبت اطلاعات (record)، انتقال آن به سايت صورت گيرد و سپس اطلاعات نوبت بعدي (ركورد) ثبت و ارسال شود.

جدول مياني صفحه

- مكان: به تفكيك خانه بهداشت- مركز روستايي- مركز شهري تكميل مي شود.

- تعداد: تعداد هر خانه يا مركز شهري يا مركز روستايي ثبت مي شود.

- دكمه حذف ركورد: در صورت نياز، مورد ثبت شده را حذف مي كند.

vستونهاي جدول تجهيزات شامل:

- رديف: تعداد اقلام تجهيزات را از يك تا 11 نشان مي دهد.

- نام امكانات و تجهيزات: فهرست تجهيزات عبارتست از: رايانه- ترازوي بزرگسال- قد سنج- فشارسنج اطفال- اديومتري- چارت بينايي- كتابچه راهنماي باليني/ بوكلت چارت- دفاتر- فرم ها- وسايل احياي اطفال- وسايل معاينه

- اسقاطي: تعداد وسيله غير قابل استفاده

- موجودي: تعداد وسيله موجود

- درخواستي: تعداد وسيله درخواست شده

- برآورد: تعداد وسيله مورد نياز در واحد

- دريافتي: تعداد وسيله دريافت شده براساس برآورد

- دكمه ركورد قبلي: براي ورود به مورد ثبت شده قبلي

- دكمه ركورد بعدي: براي ورود به مورد ثبت شده بعدي

- دكمه خروج: براي خروج از فايل

ثبت اطلاعات(record)پايين صفحه

نمايانگر تعداد موارد ثبت است و با كليدهاي نشانگر، اطلاعات قبلي يا بعدي را نشان مي دهد.

Dنكته:

1- اين فرم سالانه يكبار تكميل مي شود.

2- با كليك بر روي ضربدر كوچكي كه در گوشه بالا سمت راست قرار داده شده است، كاربر از فرم خارج خارج مي شود.

3- با كليك بر روي انتقال اطلاعات به سايت، پنجره اي ظاهر مي شود كه حاوي نام كاربر و رمز است. نام كاربري ورمز تعريف شده براي شهرستان در قسمتهاي مربوط ثبت مي شود و با تأييد آن اطلاعات به سايت منتقل مي شود. از طريق باز شدن يك پنجره داراي عبارت «انتقال به سايت انجام شد»، كاربر از انتقال اطلاعات مطلع مي شود.

vليست امكانات و تجهيزات برنامه، تمامي اطلاعات ثبت شده (ركورد) را به صورت خطي و پشت سرهم نمايان مي كند.

vبا كليك بر روي «دريافت كليه اطلاعات امكانات و تچهيزات برنامه از سايت online»،تمامي اطلاعات ثبت شده (ركورد) مشاهده مي شود.

 

پوشه برنامه ريزي

الف) فرم اطلاعات ارائه دهندگان خدمت و ليست آن 

منوي بالاي صفحه

- عنوان: اطلاعات ارائه دهندگان خدمت و منظور اعضاي هسته آموزشي برنامه نوجوانان و مدارس در سطح شهرستان است.

- اسامي: نام دانشگاه، نام شهرستان، كه اطلاعات آن از صفحه «انتخاب موقعيت» به اين قسمت منتقل مي شود.

- كليد انتقال اطلاعات به سايت: لازم است در پايان ثبت هر نوبت اطلاعات (record)، انتقال آن به سايت صورت گيرد و سپس اطلاعات نوبت بعدي (ركورد) ثبت و ارسال شود.

- جستجوي ارائه دهنده خدمت:با ورود كد ملي ارائه دهنده خدمت، اطلاعات فرد مورد نظر مشاهده مي شود.

جدول مياني صفحه

- نام و نام خانوادگي: نام و نام خانوادگي فرد ارائه دهنده خدمت نوشته مي شود.

- جنسيت: به تفكيك مذكر (كد 1)- مؤنث (كد 2) ثبت مي شود.

- سال: به تفكيك از سال 1389 تا 1399 انتخاب مي شود.

- كد ملي: كد ملي ارائه دهنده خدمت نوشته مي شود.

- سابقه خدمت:مدت زمان خدمت

- تحصيلات:به تفكيك تخصص كودكان- تخصص پزشك اجتماعي- ساير تخصص ها- پزشك عمومي- فوق ليسانس- ليسانس- فوق ديپلم- ديپلم- سيكل- ابتدايي- ساير تعيين مي شود.

- محل خدمت:به تفكيك خانه بهداشت (كد 1) –مركز بهداشتي درماني روستايي (كد 2)-  مركز بهداشتي درماني روستايي (كد 3)- پايگاه بهداشتي (كد 4)- بيمارستان (كد 5)- ستاد شهرستان (كد 6)- ستاد دانشگاه (كد 7)   تعيين مي شود.

- تلفن: ثبت تلفن ثابت ارايه دهندگان خدمت

- موبايل:ثبت تلفن همراه ارايه دهندگان خدمت

- سمت:مسئول يا مدير(كد1)- پزشك(كد2)- پرستار(كد3)- ماما(كد4)- كارشناس(كد5)- كاردان(كد6)- بهورز(كد7)

- Email: آدرس پست الكترونيكي ارايه دهندگان خدمت ثبت مي شود.

- گذراندن دوره آموزشي: به تفكيك بلي (كد1) و خير (كد 2) تعيين مي شود.

vستونهاي جدول شامل:

- برنامه:به تفكيك مراقبت سلامت نوجوانان- پيشگيري رفتارهاي پرخطر نوجوانان- مراقبت بيماريهاي نوجوانان- مراكز مروج سلامت- ثبت مرگ نوجوانان تعيين مي شود.

- كد آموزش: منظور دوره هاي آموزشي داراي مجوز است.

- نام آموزش:  عنوان دوره آموزشي است.

- نحوه آموزش:  به تفكيك كارگاه- سمينار- كلاس- جلسه- كتاب، جزوه، پمفلت- ساير تعيين مي شود.

- زمان آموزش:به تفكيك چند ساعت- يك روز- دو روز- سه روز- بيش از سه روز- يك هفته- چند هفته- يك ماه- چند ماه 

- تاريخ آموزش: زمان انجام دوره آموزشي

- دكمه حذف: حذف مورد ثبت شده در صورت نياز

- ثبت اطلاعات(record)پايين جدول: با توجه به اينكه دوره هاي آموزشي مي تواند در توالي زماني متفاوت يا با عنوان مختلف برگزار شود، هر دوره آموزشي به عنوان يك مورد ثبت شده در اين پنجره ثبت مي شود.

ثبت اطلاعات(record)پايين صفحه

نمايانگر تعداد موارد ثبت است و با كليدهاي نشانگر، اطلاعات قبلي يا بعدي را نشان مي دهد.

Dنكته:

1- اين فرم سالانه يكبار تكميل مي شود.

2- با كليك بر روي ضربدر كوچكي كه در گوشه بالا سمت راست قرار داده شده است، كاربر از فرم  خارج     مي شود.

3- با كليك بر روي انتقال اطلاعات به سايت، پنجره اي ظاهر مي شود كه حاوي نام كاربر و رمز است. نام كاربري ورمز تعريف شده براي شهرستان در قسمتهاي مربوط ثبت مي شود و با تأييد آن اطلاعات به سايت منتقل مي شود. از طريق باز شدن يك پنجره داراي عبارت «انتقال به سايت انجام شد»، كاربر از انتقال اطلاعات مطلع مي شود.

vليست اطلاعات ارائه دهندگان خدمت،تمامي اطلاعات ثبت شده (ركورد) را به صورت خطي و پشت سرهم نمايان مي كند.

vبا كليك بر روي «دريافت كليه اطلاعات ارائه دهندگان خدمت شهرستان از سايت online»،تمامي اطلاعات ثبت شده (ركورد) مشاهده مي شود.

 

ب) فرم فعاليت هاي برنامه نوجوانان و مدارس شهرستان و ليست آن

منوي بالاي صفحه

- عنوان: جدول فعاليت هاي برنامه نوجوانان شهرستان

- اسامي: نام دانشگاه، شهرستان از صفحه «انتخاب موقعيت» به اين قسمت منتقل مي شود.

- كليد انتقال اطلاعات به سايت: لازم است در پايان ثبت هر نوبت اطلاعات (record)، انتقال آن به سايت صورت گيرد و سپس اطلاعات نوبت بعدي (ركورد) ثبت و ارسال شود.

ليست خطي مياني صفحه

- سال: از سال 1392 تا 1399تعيين شده است.

- برنامه:به تفكيك مراقبت سلامت نوجوانان- پيشگيري رفتارهاي پرخطر نوجوانان- مراقبت بيماريهاي نوجوانان- مراكز مروج سلامت- ثبت مرگ نوجوانان تعيين مي شود.

- واحد فعاليت:به تفكيك كارگاه (كد 1)- سمينار (كد 2)- كلاس (كد 3)- جلسه (كد 4)- تدوين دستورالعمل (كد 5)- چاپ و تكثير كتاب، پمفلت (كد 6)-پخش از رسانه ها (كد 7)- خريد تجهيزات (كد 8)- نظارت (كد 9)- برگزاري مسابقه (كد 10)- ساير(كد 11)- تعيين مي شود.

- عنوان فعاليت:به تفكيك هماهنگي- ده كليد سلامتي- بهداشت محيط- حوادث- تغذيه سالم- بهداشت بلوغ- تالاسمي و ازدواج فاميلي- عوارض مواد مخدر و روان گردان- رفتارهاي پرخطر- مهارتهاي زندگي- كمك هاي اوليه و احياء- بررسي مرگ تعيين مي شود.

- گروه هدف: به تفكيك مسئولين- پزشك- فرهنگيان- دانش آموزان ابتدايي- دانش آموزان متوسطه اول- دانش آموزان متوسطه دوم- والدين- نوجوانان غير دانش آموز- كاركنان بهداشتي- جامعه تعيين مي شود.

- تعداد: تعداد شركت كنندگان نوشته مي شود.

- جنسيت:به تفكيك پسر (كد 1) و دختر (كد 2) متناسب با نوع فعاليت آموزشي تعيين مي شود.

- مكان: به تفكيك شهر (كد 1) و روستا (كد 2) متناسب با نوع فعاليت آموزشي تعيين مي شود.

- مدت: به تفكيك چند ساعت (كد 0)- يك روز (كد 1)- دو روز (كد 2)- چند روز (كد 3)- يك هفته (كد 7)- دو هفته(كد 14)- سه هفته (كد 21)- يك ماه (كد 30)- دو ماه (كد 60)- سه ماه ( كد 90)- چهارماه (كد 120)- پنج ماه ( كد 150)- شش ماه ( كد 180)- نه ماه (كد 270)-  يك سال (كد 360)- بيش از يكسال (كد 999) تعيين    مي شود. 

- زمان اتمام: به تفكيك از ماه فروردين (ماه 1 ) تا ماه اسفند (ماه 12) تعيين مي شود.

- هزينه: برآورد شده يا تمام شده

ثبت اطلاعات(record)پايين صفحه

نمايانگر تعداد موارد ثبت است و با كليدهاي نشانگر، اطلاعات قبلي يا بعدي را نشان مي دهد.

Dنكته:

1- اين فرم سالانه يكبار تكميل مي شود.

2- با كليك بر روي ضربدر كوچكي كه در گوشه بالا سمت راست قرار داده شده است، كاربر از فرم  خارج     مي شود.

3- با كليك بر روي انتقال اطلاعات به سايت، پنجره اي ظاهر مي شود كه حاوي نام كاربر و رمز است. نام كاربري ورمز تعريف شده براي شهرستان در قسمتهاي مربوط ثبت مي شود و با تأييد آن اطلاعات به سايت منتقل مي شود. از طريق باز شدن يك پنجره داراي عبارت «انتقال به سايت انجام شد»، كاربر از انتقال اطلاعات مطلع مي شود.

vليست فعاليت هاي برنامه نوجوانان و مدارس شهرستان،تمامي اطلاعات ثبت شده (ركورد) را به صورت خطي و پشت سرهم نمايان مي كند.

vبا كليك بر روي «دريافت كليه اطلاعات فعاليت هاي برنامه نوجوانان شهرستان از سايت online»،تمامي اطلاعات ثبت شده (ركورد) مشاهده مي شود.

تذكر:

در صورت نياز به دريافت اطلاعات، ابتدا بر روي كليد قرمز رنگ «دريافت كليه اطلاعات از سايت» صفحه اصلي كليك زده مي شود. پس از آن پنجره اي با عنوان «انتقال اطلاعات به سايت انجام شد»، ظاهر مي شود. در اين وضعيت، با كليك بر روي هر فايل دريافت اطلاعات قرمز رنگ،تمامي اطلاعات ثبت شده (ركورد) مشاهده      مي شود.