برگزاری همایش پیشگیری و اعتیاد جهت والدین دانش آموزان

به همت بهورز خانه بهداشت حسن آباد از روستاهای شهرستان اقلید و با حمایت بخشدار و کمکهای مردمی منطقه و همکاری مسئولین شبکه بهداشتی درمانی شهرستان اقلید همایش یک روزه پیشگیری و اعتیاد با سخنرانی جناب آقای محکم جهت والدین دانش آموزان ( همچنین شرکت عموم مردم ) در روستای حسن آباد اقلید برگزار گردید. در این همایش بالغ بر 500 نفر شرکت کننده حضور یافتند.