پرداخت مطالبات دارویی

 


مطالبات داروخانه های خصوصی طرف قرارداد بیمه روستایی مربوط به مرداد ماه 97 بحساب واریز گردید.

لازم به ذکر است این داروخانه ها در 206 مرکز بهداشتی درمانی به ارائه خدمات دارویی مشغول می باشند.