قابل توجه همكاران محترم شهرستانها

فايلهاي گزارش سالانه شهرستان و شاخصهاي الف و ب در قسمت برنامه های واحد آمار جهت استفاده همكاران قرار داده شده است.