قابل توجه همكاران محترم شهرستانها

همكاران محترم شهرستان مي توانند جهت رويت شرح وظايف واحد آمار مركز بهداشت شهرستان به وب سايت واحد آمار قسمت آئین نامه ها و دستورالعمل ها مراجعه نمايند.