راه اندازي سامانه تحت وب پايش شاخصهاي بهداشتي

سامانه تحت وب پايش شاخصهاي بهداشتي با امكان دسترسي مديران به انواع گزارش‌هاي آماري فصلي، شش ماهه و سالانه از شاخصهاي ثبت شده در سطوح مركز بهداشتي درماني و مركز بهداشت شهرستان راه اندازي شد.