سامانه شبانه روزی و رایگان 1490

 

خواهشمند است در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی مراتب را به سامانه شبانه روزی و رایگان 1490 ویژه رسیدگی به شکایات بهداشتی اعلام نمائید.