آدرس سامانه فوریت های بهداشت محیط

آدرس سامانه مدیریت ارتباطات مردمی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به منظور ورود و رسیدگی ،کنترل و نظارت حوزه های مختلف سلامت بهداشت محیط و کار به zrm.1490.ir   تغییر یافت.