روز جهاني بهداشت حرفه اي

Untitled 

شعار روز جهانی بهداشت حرفه ای و ایمنی 2016

استرس محیط کار: یک چالش جمعی

This year, “Workplace Stress: a collective challenge” is the theme of the campaign of the World Day for Safety and Health at Work. The report will draw attention to current global trends on work-related stress and its impact

امروزه کارگران برای پاسخگویی به خواسته های شغلی خود تحت فشار زیادی قرار دارند . خطرات اجتماعی روانی مانند افزایش رقابت ، انتظارات بیشتر عملکردی ،وساعات کاری طولانی ذر محیط های کار باعث افزایش استرس ذر این محیط ها شده است .افزایش مشاغل مخاطره آمیز ، ترس از دست دادن شغل ، اخراج از محل کار وبیکاری وکاهش ثبات مالی ورکود اقتصادی ، باعث بروز عواقب جدی بر سلامت روانی شاغلین در سالهای اخیر شده است .به همین علت موضوع استرس ناشی از کار در حال حاضر به عنوان یک مسئله جهانی ذر همه کشور ها وهمه حرفه ها وهمه کارگران در همع کشور های توسعه یافته ویا در حال توسعه  مطرح است .ذر این زمینه محل کار به عنوان یک منبع مهم ایجاد خطرات روانی وهم به عنوان یک محیط ایده آل برای رسیدگی به این معضل می تواند باشد.