بازديد مشترك

از ابتداي پاييز 95 طي هماهنگي بعمل آمده ،بازديد مشترك از كارگاهها، كارخانجات و معادن سطح استان بصورت هر دوهفته يكبار توسط معاونت بهداشتي دانشگاه و كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي استان با هدف بررسي وضعيت بهداشت شغلي در صنايع صورت مي گيرد .