*

سوء تغذيه زمينه را براي عفونتها و بيماريها مساعد مي نمايد از آن جلوگيري كنيم.

*

همكاري و كمك، عشق و محبت، حمايت و تشويق از نكات مهم تسريع در بهبودي بيماري رواني است.

*

خواب كافي، دوري از استرس، تغذيه مناسب و ورزش، سيستم ايمني شما را در وضعيت مطلوب حفظ نموده، آن را براي مبارزه با ميكروبها آماده مي نمايد

*

استرسهاي روحي سيستم ايمني بدن را ضعيف نموده و احتمال ابتلا به سرماخوردگي راافزايش مي‏دهند.