نسخه 921229 ثبت مرگ جهت ورود اطلاعات سال92 (نسخه جدید)

 

New 1x1x نسخه نهایی ورود داده جهت سال92

 

درصورت مواجه شدن بامشکل با خانم حقیقی  به شماره تماس 2122407 تماس حاصل نمایید.

 

Border

 

 

این نسخه را درکنار برنامه  ثبت مرگ خود کپی کرده وارسال را انجام دهید.