امکان جستجوی خانوار و ایجاد قابلیت حذف افراد اصلی خانوار از جمعیت پزشک انتخاب شده

با توجه به درخواست بسیاری از کاربران  و سوپر وایزرهای دانشگاهی جهت امکان جستجو و در صورت نیاز حذف پزشک انتخاب شده توسط خانوار در یک منطقه سلامت ،اینامکان برای کاربران فعال گردید. کاربران محترم می توانند با وارد کردن کد ملی سرپرست خانوار درقسمت جستجوی کد ملی سرپرست خانوار بااستفاده از علامت ضربدر قرمز رنگ در آخرین جمله این خانوار دارای پزشک است افراد اصلی خانوار مربوطه را از جمعیت تحت پوشش پزشک خانواده انتخاب شده حذف نمایند.