اخبارآموزش بهورزی در3ماه اول سال1392

 

اخبار آموزش بهورزي در سه ماهه اول سال 1392

 

 

1-پيگيري اخذ مبلغ 100ميليون ريال از اعتبارات  دانشگاه جهت اعزام 8 گروه بهورزي در سال جاري به مشهد مقدس

2-هماهنگي اعزام گروههاي بهورزي در سال جاري به مشهد مقدس و اعزام سه گروه18 نفره بهورزي بصورت تشويقي به مشهد مقدس در فصل بهار( در تاريخ هاي 28/1/92-25/2/92-29/3/ 92)

3-پيگيري اخذ مبلغ 150ميليون ريال اعتبار( جهت تهيه كارت هديه و تقديرازبهورزان نمونه شهرستانها)

4-پيگيري خريد كارت هديه ،تعيين سهميه شهرستانها و تحويل آنها به نمايندگان شهرستانها

5-پيگيري ارسال چك ليست انتخاب بهورز و مربي بهورزي نمونه  به شهرستانها، دريافت چك ليست هاي تكميل شده و در نهايت تعيين اسامي بهورز و مربيان بهورزي نمونه براي معرفي به مسولان وزارتي جهت شركت در مراسم كشوري روز بهورز

6-پيگيري تهيه لوح تقدير با امضاي معاونت محترم بهداشتي (جهت اهدا به بهورزان نمونه در مراسم جشن روز بهورز شهرستانها)

7-تدوين استاندارد آموزش پايه مربيان،مديران و كارشناسان بهورزي و ارسال جهت مسولان كشوري

8-تدوين برنامه آموزش و بازآموزي(حضوري و غيرحضوري) بهورزان و كاردانهاي بهداشتي در سال  1392(با دريافت و اعمال نتايج نيازسنجي انجام شده از مسولان و گروههاي فوق ) و ابلاغ به شهرستانها براي اجرا

9-برگزاري دوكارگاه آموزشي حضوري جهت مدير و مربيان بهورزي(با عناوين تجزيه و تحليل سيستم هاي آموزشي –نحوه غربالگري اختلالات تكاملي كودكان و منحني وزن گيري مادران باردار)

10-برگزاري دوره آموزشي غيرحضوري كتاب مشاوره ويژه مربيان بهورزي

11-گردآوري و تدوين كتاب نظام شبكه ويژه آموزش به دانش آموزان بهورزي و بهورزان

12-گردآوري مطالب و تدوين كتاب شناسايي جمعيتي و زيست محيطي روستاها(ويژه آموزش غيرحضوري به بهورزان-كاردانهاي بهداشتي روستايي،مربيان بهورزي و كارشناسان گسترش شهرستانها)

13-برگزاري جلسه آموزشي  نحوه نظارت خانه بهداشت (جهت كارشناسان و كاردانهاي بهداشتي شهرستان ارسنجان )

14-پيگيري اجراي طرح بهره مندي جامعه از مراقبتهاي اوليه بهداشتي در شهرستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي شيراز(تعيين سرخوشه ها-توجيه ناظران-تكثير و توزيع پرسشنامه ها وپيگيري اجرا)