برنامه های واحد

 

برنامه های واحد :

1- برنامه ارزیابی ايمني و خطر بلایا SARA     Disaster Safety And Risk Assessment

     1- 1 - شناخت مخاطرات تهدیدکننده مرکز

     1-2 - ارزیابی آمادگی عملکردی مرکز

     1-3 - ارزیابی ایمنی غیرسازهای

     1-4 - ارزیابی ایمنی سازهای مرکز

2- کاهش آسیب پذیری سازه ای و غیرسازه ای مرکز ( SNS)   Structural and Non-Structural Safety

3- ارزيابي و آموزش آمادگي خانوار (DART)   Disaster Assessment of Readiness and Training

4- نظام مراقبت وقوع و پیامدهای بلایا  (DSS)   Disaster Surveillance System

5- تدوین و اجرای برنامه آمادگی مرکز برای بلایا  (EOP)      Emergency Operations Plan

      مراحل اصلی تدوین برنامه عملیات بلایا و فوريت ها عبارتند از:

—  *   ارزیابی خطر (Risk assessment)

— *    تدوین برنامه عملیات بلایا و فوریت ها (EOP development)

— *    آزمون برنامه (Testing the plan)

— *    حفظ و بازبینی برنامه (Plan maintenance and revision)

 

برنامه ملی عملیات پاسخ بهداشت عمومی در نظام شبکه بهداشتی درمانی

برنامه ملی عملیات پاسخ تغذیه  در بلایا و فوریت

برنامه ملی عملیات پاسخ بهداشت محیط در بلایا و فوریت

برنامه ملی عملیات پاسخ جمعیت و خانواده در بلایا و فوریت

برنامه ملی عملیات پاسخ حمایت های روانی اجتماعی در بلایا و فوریت

برنامه ملی عملیات پاسخ آزمایشگاه در بلایا و فوریت

برنامه ملی عملیات پاسخ بیماریهای غیر واگیر و خاص در بلایا و فوریت

برنامه ملی عملیات پاسخ بیماریهای واگیر در بلایا و فوریت

 

 

ارزیابی خطر بلایا در نظام شبکه بهداشتی درمانی

مقدمه معاون بهداشتی وزارت

مقدمه مولف

بخش 1- مشخصات تیم ارزیابی و مشخصات مرکز

بخش 2-شناخت مخاطرات تهدید کننده مرکز

بخش 3-ارزیابی آمادگی عملکردی

بخش 4-ارزیابی آسیب پذیری غیر سازه ای

بخش 5-ارزیابی آسیب پذیری سازه ای

ضمیمه راهنمای کد گذاری مراکز

 

 

نقشه مدیریت و کاهش خطر بلایا در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران 

چارت فرماندهی حوزه معاونت بهداشتی در زمان وقوع حوادث و بلایای طبیعی و انسان ساخت