تغییرات سامانه سیب در نیمه دوم بهمن ماه 1395

 

 

 

تغییرات سامانه سیب از 14بهمن تا 25 بهمن 95

 

 

1-درصفحه اول داشبورد میز کار مدیر  سیستم

     تعداد پرونده تشکیل شده( کل و روزانه)

      -تعداد خدمت گیرندگان (کل و روزانه)

      –تعداد خدمات(کل و روزانه)

     -تعداد ارجاعات ،تعداد بازخوردها

     -تعداد کاربران سامانه

 

2-درمنوی خدمات، خدمات انجام شده ،جمعیت تحت پوشش و فوتی جایگزین جمعیت تحت پوشش شده است.

 

3-درمنوی خدمات آمارفعالیتهای دندانپزشکی اضافه شده است.

 

4-درمیزکار کلیه کاربران سامانه ، گزارش علائم و نشانه ها-اقدام و تشخیص به  تفکیک واحدهای زیر مجموعه و در محدوده زمانی مشخص قابل گزارش گیری است.