تغییرات سامانه سیب در نیمه اول اسفند 1395

 

 

تغییرات ایجاد شده در سامانه سیب، نیمه اول اسفند 1395

 

* درمیزکار بهورز :

 

1-منوی مدیریت سامانه : ساختار شبکه ،اضافه شدن بخش مناطق تحت پوشش (نوع منطقه  اصلی، قمر، سیاری و پوشش مستتقیم)

2-منوی مدیریت سامانه : ساختار شبکه ،اضافه شدن بخش مشخصات واحد(موقعیت جغرافیایی،مالکیت ساختمان،پست تشکیلاتی، تجهیزات فنی و اداری و...)

3-منوی ثبت نام و سرشماری : بخش بیمه اعضاء و تاریخ اعتبار بیمه و ....

4-منوی ارائه خدمت : بخش سایر مراقبتها (اضافه شدن مراقبت کودک سالم و مانا پایلوت ، ثبت مرگ کودکان)

5-منوی ارائه خدمت : بخش واکسیناسیون، اضافه شدن فهرست واکسیناسیون

6-منوی ارائه خدمت : تغییردر بخش نیازهای درمانی دهان و دندان

7-منوی گزارش ها : گزارش خدمت گیرندگان ،اضافه شدن افرادی که خدمت ارائه شده

 

* درمیزکار کارشناس ستادی :

 

1-منوی مدیریت سامانه : ساختار شبکه ، اصلاح مناطق جغرافیایی (اضافه شدن ثبت منطقه جدید شامل اصلی،قمر،سیاری و پوشش مستقیم)

2-منوی مدیریت سامانه : ساختار شبکه ،اضافه شدن بخش  مشخصات مناطق (شامل اطلاعات عمومی روستا،اطلاعات بهداشت محیط روستا،اطلاعات بهداشت حرفه ای روستا،اطلاعات مربوط به تعداد واحدهای خدمات بخش خصوصی،اطلاعات جمعیتی عشایر روستا، امکانات "شامل برق  و آب ،دسترسی به اینترنت و ارتباط تلفنی"، اطلاعات تعداد واحدهای آموزشی درروستا "شامل مهدکودک،دبستان و دبیرستان و تعداد محصل و ....." )

3-منوی مدیریت سامانه : ساختار شبکه ،اضافه شدن بخش مشخصات واحد

4-منوی جمعیت : در بخش گزارش جمعیت، اضافه شدن وضعیت تاهل به گزارش جمعیت به تفکیک جنسیت

5-منوی جمعیت : در بخش گزارش جمعیت، اضافه شدن جنسیت  به گزارش جمعیت به تفکیک وضعیت تاهل

6-منوی جمعیت : در بخش گزارش جمعیت، اضافه شدن جنسیت و وضعیت تاهل به گزارش جمعیت به تفکیک نوع

7-منوی جمعیت : در بخش گزارش جمعیت، اضافه شدن جنسیت به گزارش جمعیت به تفکیک ملیت

8-منوی جمعیت : در بخش گزارش جمعیت، اضافه شدن جنسیت، وضعیت تاهل و ملیت به گزارش جمعیت به تفکیک گروههای سنی

9-منوی جمعیت : در بخش گزارش جمعیت، اضافه شدن جنسیت، وضعیت تاهل به گزارش جمعیت به تفکیک سطح سواد

10-منوی جمعیت : در بخش گزارش جمعیت مادران باردار،اضافه شدن وضعیت تاهل و ملیت به بخش گزارش مادران باردار به تفکیک گروه های سنی

11-منوی جمعیت : در بخش گزارش جمعیت مادران باردار،اضافه شدن وضعیت تاهل به بخش گزارش مادران باردار به تفکیک سطح سواد

12-منوی خدمات : تکمیل بخش آمار فعالیتهای دندانپزشکی