آيیـن نامه و دستورالعمـل های واحد واگیر

مراقبت بيماريهاي واگير

 

* راهنماي جامع نظام مراقبت بيماريهاي واگير براي پزشك خانواده

 

Border

 

ايدز و آميزشي

 

* گزارش جمهوري اسلامي ايران درباره پايش اعلانيه تعهد مصوب اجلاس ويژه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در

زمينه HIV/AIDS

 

* اطلاع‌رساني به خانواده‌هاي نوجوانان به منظور پيشگيري از رفتارهاي پرخطر مرتبط با اچ آي وي / ايدز

 

* ارزيابي بيمار مبتلا به HIV/AIDS و درمان ضدرتروويروسي در بزرگسالان و نوجوانان

 

* رويكرد تشخيصي - درماني به بيماريها و شكايت‌هاي شايع در مبتلايان به HIV

 

* سومين برنامه ملي استراتژيك كنترل بيماري ايدز در ايران سال 93-89

 

* آخرين آمار مربوط به عفونت HIV/AIDS در جمهوري اسلامي ايران

 

* دستورالعمل پيشگيري از انتقال HIV از مادر به كودك

 

* مديريت مواجهه شغلي با HIV و HBV و HCV

 

* مديريت مواجهه غيرشغلي با HIV

 

* كد مركز مشاوره

 

* راهنماي تغذيه در بيماران مبتلا به HIV

 

* راهنماي تدابير باليني در عفونت هاي آميزشي

 

* راهنماي آموزشي HIV/AIDS و STI ويژه پزشكان

 

* راهنماي آموزشي اچ آي وي و ايدز و بيماريهاي آميزشي

 

* استفاده از داروهاي ضد رتروويروسي در كودكان مبتلا به عفونت HIV

 

Border

 

بيماريهاي مشترك

 

* راهنماي كشوري مبارزه با بيماري تب خونريزي دهنده كريمه كنگو سال 90

 

* راهنمـاي كشــوري مبـارزه با تب مالـت سال 89 (از صفحـه 1 تا صفحـه 18)

 

* راهنمـاي كشـوري مبـارزه با تب مالت سال 89 (از صفحه 19 تا صفحه 34 )

 

* راهنمـاي كشـوري مبارزه با تب مالـت سال 89 (از صفحـه 35 تا صفحه 48)

 

* راهنمـاي تشخیـص و درمان بروسلـوزیـس (تب مالـت) 1392

 

* راهنمای مراقبت لیشمانیوز جلـدی (سالک) در ایـران

 

* راهنماي كشوري مبارزه با هاري

 

* فلوچارت واكسيناسيون هاري

 

 

Border

 

بيماريهاي روده‌اي

 

* راهنماي كشـوري نظام مـراقبت بيماريهاي منتقلـه از غـذا از صفحـه 1 تا صفحـه 19 

 

* راهنماي كشوري نظام مراقبت بيماريهاي منتقلـه از غذا از صفحـه 20 تا صفحـه 49 

 

* راهنماي كشوري نظام مـراقبت بيماريهاي منتقله از غذا از صفحـه 50 تا صفحـه 78 

 

*  آموزش پيشگيري، كنترل و درمان بيماري وبا ( التور )

 

* راهنماي كشوري نظام مراقبت بيماري بوتوليسم

 

* آخـريـن دستــورالعمـل پیشگیـری و درمـان وبا

 

* دستورالعمل كشوري مراقبت فاسيوليازيس

 

Border

 

پيشگيري با واكسن

 

فلج شل حاد :

 

* تشخيص‌هاي افتراقي فلج شل حـاد و نقش آن در نظام مراقبت فلج شـل حاد از صفحـه 1 تا صفحه 11

 

* تشخيص‌هاي افتراقي فلج شل حاد و نقش آن در نظام مراقبت فلج شل حاد از صفحه 12 تا صفحه 31

 

* تشخيص‌هاي افتراقي فلج شل حاد و نقش آن در نظام مراقبت فلج شل حاد از صفحه 32 تا صفحه 48

 

* دستورالعمل كشوري فلج شل حاد

 

ايمن سازي :

 

* راهنماي 1- مديريت زنجيره سرما، واكسن‌ها، تجهيزات تزريقات ايمن (آموزش براي مديران رده مياني)

 

* راهنماي 2- مشاركت جوامع ( آموزش براي مديران رده مياني )

 

* راهنماي 3- سلامت ايمن‌سازي ( آموزش براي مديران رده مياني )

 

* راهنمــاي 4- نظـارت حمـايتـگــر ( آمــوزش بــراي مــديـــران رده ميــانـي )

 

* راهنمـاي 5- پايـش سيستـم ايمـن‌سـازي ( آمـوزش بـراي مـديـران رده ميـانـي )

 

* راهنماي 6- تهيـه برنامه و بودجـه سالانه ايمن‌سازي ( آموزش براي مديران رده مياني )

 

* راهنماي 7- بررسي پـوشش بـرنامـه گستـرش ايمـن‌سازي ( آمـوزش بـراي مديـران رده مياني )

 

* راهنمـاي 8- ايجــاد بـرنـامــه مـراقبـت بيمـاريـها ( آمــوزش بـــراي مـديــران رده ميـــانـي )

 

* بـرنامه و راهنمــاي ايمن‌سازي مصـوب كميتـه كشـوري ايمـن‌ستازي (ويرايش ششم )

 

* بـرنامـه و راهنمـاي ايمن‌سـازي مصـوب كميتـه كشـوري ايمن‌سـازي (ويرايش هفتم )

 

* راهنماي كشـوري مـراقبـت پيامدهـاي نامطلـوب ايمن‌سازي

 

* دستورالعمل تزريقات ايمن

 

سرخجه :

 

*  راهنماي مراقبت سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادي (CRS )

 

سرخك : 

 

* راهنماي مـراقبت بيـماري سـرخك (مـرحله حذف ) سال 84

 

* راهنماي كشوري مراقبت بيماري سرخك (مرحله حذف )

 

* راهنماي مراقبت بيماري سرخك (مرحله حذف )

 

ديفتري :

 

* راهنماي كشوري مراقبت بيماري ديفتري

 

سياه سرفه :

 

* راهنماي مراقبت از بيماري سياه سرفه

 

مننژيت :

 

* دستـورالعمل مراقبت مننـژيت از صفحــه 1 تا صفحـه 23

 

* دستورالعمل مراقبت مننژيت از صفحـه 24 تا صفحه 48

 

* دستورالعمل مراقبت مننژيت از صفحه 49 تا صفحه 72

 

* دستورالعمل مراقبت مننژيت

 

هپاتيت B :

 

* راهنماي كشوري مراقبت هپاتيت B

 

Border

 

آنفلوآنزا :

 

* دستورالعمل اولیه برای پزشکان در زمینه پیشگیری و درمان ویروس آنفلوآنزای ( A ( H1N1 در کودکان و شیرخواران و زنان باردار

 

* دستورالعمل اجرایی مراقبت آنفلوآنزا و شبه آنفلوآنزا در سال 94

 

* دستورالعمل نه گانه پيشگيري از آنفلوآنزاي خوكي

 

* راهنماي مراقبت و كنترل بيماري آنفلوآنزا

 

* درمان آنفلـوآنـزاي جهانگيـر

 

* پيشگيري از آنفلوآنزا

 

* خـوكـي

 

Border

 

اداره مراقبت و پایگاه مراقبت مرزی ( IHR ):

 

* راهنمای مراقبت بیماری تنفسی ناشی از کرونا ویروس ( سندرم تنفسی خاور میانه )

 

* دستورالعمل اجرایی مراقبت بیماریها در زائرین ( حج و عتبات عالیات و اماکن مقدسه )

 

 

Border

 

مالاريا

 

* مجموعـه كمـك آموزشـي تشخيـص مالاريا

 

* راهنمـاي درمان مالاريا ويـرايش چهارم

 

* راهنماي درمان مالاريا (ويرايش دوم)

 

* برنامه حذف مالاريا در افق

 

* كنترل ناقلين مالاريا

 

 

Border

 

سل و جذام

 

*  قطعنامـه نشسـت سـالانـه كشـوري سل

 

* راهنماي كشــوري مبـارزه با ســل 1

 

* راهنماي كشــوري مبـارزه با ســل 2

 

* راهنماي كشــوري مبـارزه با سـل 2

 

* راهنماي كشـوري مبـارزه با سـل 3

 

* راهنماي كشـوري سـل و اچ آي وي

 

*  راهنـمـاي بـيمـاران مبتلا بــه ســـل

 

* راهنمـــاي حـــذف جــــذام (WHO)

 

* راهنمـاي حــذف جــذام

 

* پرسش و پاسخ جذام

 

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

( H1N1 ) A

برنامه های واحد واگیر

 

بيماريهاي مشترك بين انسان و حيوان   بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و حيوان

 

 * تب خونريزي دهنده كريمه - كنگو

 * حيـوان گـزيــدگي - هــاري

 * لپتـــوسپـــروزيــس

 * كيست هيداتيد 

 * سياه زخم

 * تب مالت

 * تب زرد

 * طاعون

 

Border

 

بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن   بيماريهاي قابل پيشگيري باواكسن

 

 * فلـــج شــل حــاد

 * سيــاه ســرفـــه

 * كــزاز نـــوزادان

 * هپاتيت B&C

 * ســـرخـك

 * ديفتــري

 * مننژيـت

 

Border

 

بيماريهاي منتقله از راه خون   بيماريهاي منتقله از راه خون و STI

 

    * اساسنامه هسته دانشجويي

    * اچ آي وي / ايـدز

  * هپاتيـت B,C

  * آميزشي

 

Border

بيماريهاي روده اي

 

   بيماريهاي روده اي

 

   * طغيانهاي منتقله از راه آب و غذا

   * اسهال خوني

 * شيـگلا

 * وبا

 

Border

 

عفونت بيمارستاني    عفونت بيمارستاني

 

   * راهنمايي كنترل بيماريهاي واگيردار در انسان

   * عفونت بيمارستاني

 

 

 

Border

 

مالاريا

 

    مالاريا

 

    * نكات مهم در درمان بيماري مالاريا

    * بيماريابي اكتيو مالاريا

 

 

Border

 

پديكلوزيس

 

    پديكلوزيس

 

     * شپش سر ( ويژه دانش‌آمـوزان )

     * شپش سر ( ويژه كاركنان )

 

 

Border

 

زنجيره سرما   زنجيره سرما

 

   * زنجيره سرما

 

 

 

 

Border

 

آنفلوآنزا   آنفلوآنزا

 

*  آنفلوآنزاي پاندمي و فصلي

 

 

 

Border

 

 

سل    سل و جذام

 

  *  جـذام

   * سـل

 

 

 

معرفی و شرح وظایف

 

نام و نام خانوادگی:  دكتر حسين فرامرزي

مدرک تحصیلی:  متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري

 

مسئولیت های فعلی: سرپرست  گروه بيماريهاي واگير

 

تلفن تماس: (7406) 20-32305410

پست الكترونيكي: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

Border

 

نام و نام خانوادگی: محسن علي‌اكبرپور

مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد اپيدميولوژي

 

مسئولیت های فعلی: جانشین مدیر گروه، مسئول مراقبت بیماریهای واگیر، CDC

 

تلفن تماس : 2484- 20-32305410

پست الکترونیکی: farscdcm @ sums.ac.ir

 

Border

 

نام و نام خانوادگی:  دکتر حميد بختياري

مدرک تحصیلی:  پزشك عمومي و MPH

 

مسئولیت های فعلی: مسئول بیماریهای آنفلوآنزا، ایمنسازی، اتباع بیگانه

 

تلفن تماس: (7415) 20-32305410

پست الکترونیکی: farscdch @ sums.ac.ir

 

Border

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مصطفي ابراهيمي

مدرک تحصیلی: پزشك عمومي و MPH

 

مسئولیت های فعلی: مسئول بیماریهای مالاریا، عوارض ایمنسازی، مراقبت مرزی IHR، هپاتیت، مننژیت

 

تلفن تماس: (7414) 20-32305410

پست الکترونیکی: farscdce @ sums.ac.ir

 

Border

 

نام و نام خانوادگی: دکتر سيما جوانمردي

مدرک تحصیلی: پزشك عمومي

 

مسئولیت های فعلی: مسئول بيماريهای سل، جذام، دیفتری و سیاه سرفه

 

تلفن تماس: (2819) 20-32305410

پست الکترونیکی: behdashti_sel @ sums.ac.ir

 

Border

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مژگان ثابت

مدرک تحصیلی: پزشك عمومي

 

مسئولیت های فعلی: کارشناس بیماری ایدز و آمیزشی

 

تلفن تماس: (2271) 32122271

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

Border

 

نام و نام خانوادگی: مرضيه عطاءالهي

مدرک تحصیلی:  كارشناس مامايي

 

مسئولیت های فعلی: مسئول بيماريهاي سرخک، سرخجه مادرزادی، فلج اطفال

 

تلفن تماس: (7416) 20-32305410

پست الکترونیکی: zoonosis @ sums.ac.ir

 

Border

 

نام و نام خانوادگی: زهرا سلطاني

مدرک تحصیلی:  كارشناس ارشد حشره شناسي

 

مسئولیت های فعلی: مسئول بيماريهاي منتقله از آب و غذا، حشره شناسی

 

تلفن تماس: (7426) 20-32305410

پست الکترونیکی: farscdc @ sums.ac.ir

 

Border

 

نام و نام خانوادگی: سارا انصاری

مدرک تحصیلی:  كارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 

مسئولیت های فعلی:کارشناس پیشگیری و کنترل HIV/AIDS

 

تلفن تماس: (7763) 20-32305410

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

Border

 

نام و نام خانوادگی: مهدی نجات

مدرک تحصیلی:  كارشناس ارشد اپیدمیولوژی

 

مسئولیت های فعلی:کارشناس پیشگیری و کنترل HIV/AIDS

 

تلفن تماس: (7759) 20-32305410

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

Border

 

نام و نام خانوادگی: احمدرضا رضايي

مدرک تحصیلی:  كارشناس مديريت امداد و سوانح 

 

مسئولیت های فعلی: مسئول بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان

 

تلفن تماس: 7708- 20-32305410

پست الکترونیکی: behdashti_bva @ sums.ac.ir

 

Border

 

نام و نام خانوادگی: معصومه گل محمدی

مدرک تحصیلی:  كارشناس مدیریت عملیات امداد و نجات


مسئولیت های فعلی: مسئول پورت بیماریها، کنترل عفونت بیمارستانی، گزارش گیری و گزارش دهی تلفنی بیماریها

 

تلفن تماس: (7739) 20-32305410

پست الکترونیکی: farsdata @ sums.ac.ir

 

Border

 

نام و نام خانوادگی: کیوان صادقی

مدرک تحصیلی: دیپلم


مسئولیت های فعلی: مسئول زنجیره سرما

 

تلفن تماس: (2396) 32122396

پست الکترونیکی: 

 

 

کتابخانه الکترونیکی واحد واگیر

 

كتابهاي منتشر شده

 

راهنمای ایمن سازی ويرايش هفتم download

راهنماي ايمنسازي ويرايش ششم download

دستورالعمل عوارض ناخواسته ايمنسازي download

 

مراقبت فلج شل حاد download

دستورالعمل مراقبت مننژيت download

راهنماي كشوري مراقبت هپاتيت B download

 

راهنماي نظام مراقبت بيماري بوتوليسم download

راهنماي نظام مراقبت بيماريهاي منتقله از غذا download

مبارزه با تب مالت download

 

Border

 

پوستر آنفلوآنزا و سل

 

آنفلوآنزا 1 download

آنفلوآنزا 2 download

آنفلوآنزا 3 download

 

آنفلوآنزا 4 download

آنفلوآنزا 5 download

آنفلوآنزا 6 download

 

آنفلوآنزا 7 download

آنفلوآنزا 8 download

آنفلوآنزا 9 download

 

آنفلوآنزا 10 downloadآنفلوآنزا 11 download

سل download

 

 Border

 

پوستر ايـــدز

 

آموزش، پيشگيري و مراقبت ايدز 1download

آموزش، پيشگيري و مراقبت ايدز 2  download

آموزش، پيشگيري و مراقبت ايدز 3  download

 

 

 

كارت مركز مشاوره

 

كارت مركز مشاوره 1 download

كارت مركز مشاوره 2 download

 

 

 

پمفلت تماس جنسي ايمن

 

تماس جنسي ايمن 1 download

تماس جنسي ايمن 2 download

 

 

 

پمفلت انگ و تبعيض

 

انگ و تبعيض 1 download

انگ و تبعيض 2 download

 

 

 

پمفلت ايدز و جوانان

 

ايدز و جوانان 1 download

ايدز و جوانان 2 download

 

 

Border

 

پمفلت تب خونريزي دهنده كريمه كنگو

 

تب خونريزي دهنده كريمه كنگو 1download

تب خونريزي دهنده كريمه كنگو 2download

 

 

 

پمفلت تب مالت

 

تب مالت 1 download

تب مالت 2 download

 

 

Border

 

پمفلت سل

 

پمفلت سل 1 download

پمفلت سل 2 download

 

 

 

 

 

 

 

 

زیر مجموعه ها

Usfull Links نظر سنجی

کدام قسمت وب سایت معاونت بهداشت مفیدتر است؟

علمی/ آموزشی - 29.2%
تازه های پزشکی - 15.3%
اخبار / اطلاعیه - 14.8%
همه موارد بالا - 40.7%

مجموع آراء: 216
نظر دهی پایان یافته است on: 01 اکتبر 2016 - 00:00
دوشنبه, 26 آذر 1397

Usfull Links موقعیت مکانی

 

Untitled 1

 

 

Usfull Links آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
همه روزها
309
1058
1224
7480
15912
32166
2966644

Forecast Today
912


Your IP:54.227.186.112