آیین نامه ها و دستورالعمل های واحدتوسعه شبکه و ارتقا،سلامت

 

گسترش:

اطلاعات مربوط به مشمولین طرح نیروی انسانی و مشمولین معافیت از انجام خدمات قابونی

قابل توجه فارغ التحصیلان مشمول خدمت وظیفه (پیام آور بهداشت)

تعرفه ارایه خدمات تشخیصی درمانی درمراکز بهداشتی درمانی  دولتی(سال1391)

ضوابط گسترش شبکه

 

تجهیزات:

ضوابط فاكتوروپيش فاكتور

راهنمای استفاده ازسامانه تجهیزات پزشکی

 

ثبت مرگ:

آخرین دستورالعمل نظام ثبت مرگ

آخرین دستورالعمل کاربرد فرم کالبد شکافی شفاهی

 کدکدگذاری کتذاتی47/ینااتااددلادلالونمو.نلمنمنل:»گ:»تینتنتنتنتنتناااااهههعغلبلبتننتنیتنتنعتنغعتنغعتکدگذاری علل مرگ ومیر براساس کتاب ICD-10(دستورالعمل های صدورگواهی فوت وقوانین کدگذاری آنها

 

زیج حیاتی:

راهنمای کاربری زیج در سامانه سیب

 

بهورزی:

دستوالعمل اجرای اموزش مراقبان سلامت سال 1395

پیشنویس آیین نامه پذیرش بهورز ( جدید )

آیین نامه شورای بهورزی

 

پزشک خانواده:

راهنمای  ثبت نام  اعضای تیم  سلامت

راهنمای کاربا سامانه ویزیت پایه

راهنمای کاربافایل قابل حمل ویزیت پایه

دستورالعمل  پزشک خانواده  روستایی13

دستورالعمل پزشک خانواده روستایی14

دستورالعمل پزشک خانواده روستایی15

 

 

فرم ها و چک لیست های واحد توسعه شبکه و ارتقا، سلامت

 

تجهیزات

 

فرم شماره1:فرم درخواست  خدمات تجهیزات پزشکی

 

فرم شماره2:فرم درخواست تحویل کالاازانبار

 

فرم شماره3:فرم درخواست خریدکالا

 

فرم شماره4:فرم سوابق تعمیرات

 

فرم شماره5:فرم سوابق تجهیزات اسقاطی

 

فرم شماره 6:فرم بازدیده دوره ای واحدها

 

فرم شماره7:فرم برنامه ريزي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه((PM )

 

فرم شماره8:فرم انجام نگهداري پيشگيرانه 

 

فرم شماره9:فرم وضعیت کالیبرااسیون

 

فرم شماره10:فرم اپراتوری دستگاه

 

فرم شماره12:فرم شناسنامه تجهیزات پزشکی

 

فرم پیشبینی دوره‎های آموزشی واحد 

 

فرم بازدید وتعمیرتجهیزات پزشکی

 

گروه پزشک خانواده

 

فرم داده ها

 

آمار جدید ماهیانه

 

چک لیست های پایش

 

فرم گزارش بازدید ازشهرستانها

 

فرمهای سرشماری سامانه سلامت ایرانیان

 

گروه بهورزی

 

چک لیست بازدید خانه بهداشت

 

چک لیست بازدید فیلد کاری خانه بهداشت

 

 فرم مدیریت بهورزی

 

فرم بازآموزی بهورزان

 

فرم آموزش بدو خدمت کارکنان

 

فرم گزارش فصلی فعالیت های مربیان

 

فرم آموزش مراقبان سلامت

 

صورتجلسه شورای بهورزی

 

دستورالعمل تکمیل فرمها

 

واگذاری به بخش خصوصی

 

نظارات و پایش پایگاه بهداشتی بخش خصوصی

 

گروه گسترش

 

عملكرد كاردانهاي چندپيشه

 

معرفی پرسنل و شرح وظایف واحد توسعه شبکه و ارتقا، سلامت

 

 

نام و نام خانوادگی: دکترسیروس وجدانیان

مدرک تحصیلی: دكتراي عمومی

مسئولیت های فعلی:

مديرگروه واحد مديريت شبكه

تلفن تماس: 2122349

 

Border

 نام و نام خانوادگی:دكترمحمد جواد لولیا

مدرک تحصیلی: دكتراي عمومی

مسئولیت های فعلی: کارشناس مسئول مدیریت شبکه

*مدریت و نظارت بر امور شبکه ها

*مدیریت و نظارت بر روند نقل انتقالات نیروی انسانی و اعزام نیروهای طرحی

*مدیریت و نظارت بر انجام پروژه های عمرانی و امور قراردادها

*مدیریت و نظارت بر رسیدگی به شکایات و اقتصاد بهداشت

*مدیریت و نظارت بر نظام ثبت مرگ

تلفن تماس:2122336

 

Border

نام و نام خانوادگی:دكتربهروزشريفي

مدرک تحصیلی: دكتراي دامپزشكي

مسئولیت های فعلی: مسول نظارت برتمامی واحدهای بهداشتی

تلفن تماس:2122328

 

Border

 

 نام نام خانوادگی:فرانک فتحی

مدرک تحصیلی:كارشناس ارشد مديريت

مسئولیت های فعلی:كارشناس مسئول بهورزي

* مديريت برنامه هاي مراكز آموزش بهورزي ، نظارت و ارزشيابي كمي  وكيفي فعاليت ها ی  آنها

* تدوين و پیگیری اجراي برنامه هاي آموزشي و بازآموزي بهورزان و مراقبان سلامت ،کاردانهای بهداشتی،مدير و مربيان بهورزي و  آموزش بدو خدمت نیروهای ورودی به سیستم بهداشتی

* هماهنگي ومشاركت با واحدهاي ستادي جهت ادغام طرح هاي جديد در نظام شبكه

* رابط استاني فصلنامه بهورز و همكاري مستقيم بادفترفصلنامه بهورز

تلفن تماس:32305410-7425

 

Border

 

نام نام خانوادگی:دكتر كرم تواني بلياني

مدرک تحصیلی:دكتراي عمومي

مسئولیت های فعلی:كارشناس مسول پزشك خانواده

 * سیاستگزاری چگونگی اجرای برنامه پزشک خانواده در سطح استان

 * بررسی پیشنهادات و انتقادات پزشکان و پرسنل در خصوص برنامه پزشک خانواده

 * نظارت بر توزیع و هزینه کرد اعتبارات پزشک خانواده

 * بررسی شکایات مردمی و مسوولین در خصوص برنامه پزشک خانواده  

تلفن تماس:2122842

 

Border

 

 نام نام خانوادگی:مرادحاصل درويشي

مدرک تحصیلی:كارشناس ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی

مسئولیت های فعلی:رئيس شبكه مجازي عشاير

* هماهنگي با ادارات تابعه استان در رابطه خدمات مرتبط با سلامتي عشاير

* هماهنگي با شبكه هاي بهداشت ودر مان داراي عشاير در ييلاق وقشلاق

* برنامه ريزي ارائه خدمات بهداشتي ودرماني به عشاير سيار

* جمع بندي وآناليز خدمات ارائه شده به عشاير سيار

تلفن تماس:2122328

 

Border

 

نام نام خانوادگی:پگاه شعاع حقيقي

مدرک تحصیلی:كارشناس بهداشت عمومي

مسئولیت های فعلی:كارشناس طرح گسترش

* تهيه واصلاح دفاتر طرح گسترش شهرستانها

تلفن تماس:2127760

Border

 

نام نام خانوادگی: زهرا فیروزی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت

مسولیت های فعلی:کارشناس گسترش

* اعزام نیروهای طرحی

* پیگیری امور زیج حیاتی

* برنامه ریزی نظارت های معاونت بهداشتی

* تهیه نقشه های استان و شهرستان و بروز رسانی اطلاعات نقشه ها

تلفن تماس:2122407

Border

 نام نام خانوادگی:فاطمه سعیدی

مدرک تحصیلی:کارشناس بهداشت عمومی

مسئولیت های فعلی: کارشناس رسیدگی به شکایات 

اقتصاد بهداشت

تلفن تماس:2122419

Border

 

نام نام خانوادگی:مریم جان فدای

مدرک تحصیلی:کارشناس آمار و مدارک پزشکی

مسئولیت های فعلی: کارشناس برنامه نظام ثبت مرگ 

* تهیه و توزیع گواهی فوت

* رابط بروزرسانی سایت واحد

تلفن تماس:2122548

Border

 نام نام خانوادگی:شهناز نعيمي

مدرک تحصیلی:فوق ديپلم بهداشت خانواده

مسئولیت های فعلی:كارشناس پزشك خانواده

*  توزیع اعتبارات  شهرستانها

* نظارت و محاسبه  حقوق پزشکان و سرانه شهرستانها 

*  تجزیه و تحلیل امارهای ارسالی شهرستانها و شاخصهای استانی

* پاسخگویی به نامه های مرتبط با دستورالعمل ، گزینش ، تایید گواهی کار پرسنل برنامه پزشک خانواه و شکایات مردمی

*نقل وانتقلات 

تلفن تماس:2122426

Border

 نام نام خانوادگی:مريم سيادتي

مدرک تحصیلی:كارشناس بهداشت عمومي

مسئولیت های فعلی:كارشناس پزشك خانواده

* پزشك خانوداه شهري

* جمع بندي برنامه نظارت

تلفن تماس:2122014

Border

 نام نام خانوادگی:ليلا قوامي

مدرک تحصیلی:كارشناس ارشد آموزش سلامت

مسئولیت های فعلی:كارشناس بهورزي

* همکاری با کارشناس مسول بهورزی دراجرای امور آموزش بهورزی

 * پیگیری اخذ اطلاعات شهرستانها وتکمیل جدول فصلی مدیریت بهورزی

* پیگیری اجرای برنامه هاي مراكز آموزش بهورزي

* پیگیری اجراي برنامه هاي آموزشي وبازآموزي بهورزان و مراقبان سلامت ،کاردانهای  بهداشتی، مدير و مربيان بهورزي و آموزش بدو خدمت نیروهای ورودی به سیستم بهداشتی ،اخذ وجمع بندی گزارشات شهرستانها

* پیگیری تشکیل شورای نمایندگان بهورزان شهرستانها ،جمع بندی گزارشات شهرستانی

تلفن تماس:---

 

Border

نام نام خانوادگی: احد امیری قرقانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

مسئولیت های فعلی:كارشناس بهورزي

* همکاری با کارشناس مسول بهورزی دراجرای امور آموزش بهورزی

 * پیگیری اخذ اطلاعات شهرستانها وتکمیل جدول فصلی مدیریت بهورزی

* پیگیری اجرای برنامه هاي مراكز آموزش بهورزي

* پیگیری اجراي برنامه هاي آموزشي وبازآموزي بهورزان و مراقبان سلامت ،کاردانهای  بهداشتی، مدير و مربيان بهورزي و آموزش بدو خدمت نیروهای ورودی به سیستم بهداشتی ،اخذ وجمع بندی گزارشات شهرستانها و پیگیری اعتبارات آموزشگاه های بهورزی

* پیگیری تشکیل شورای نمایندگان بهورزان شهرستانها ،جمع بندی گزارشات شهرستانی

تلفن تماس:32305410-7473

Border

 نام نام خانوادگی:ایوب قاسمی

مدرک تحصیلی:كارشناس بهداشت عمومي

مسئولیت های فعلی:رابط امور قراردادها

تلفن تماس:2122627

 

Border

 

نام نام خانوادگی:حسن رازقیان

مدرک تحصیلی:كارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب

مسئولیت های فعلی: کارشناس عمرانی گروه گسترش معاونت بهداشتی

*نظارت بر پروژه های عمرانی  امانی با اعتبارات معاونت بهداشتی

*تخصیص بودجه جهت نوسازی، بهسازی واحدهای بهداشتی

*حضور در شهرستانها و آشنایی با مشکلات عمرانی شبکه ها جهت تخصیص بودجه و حل مشکلات عمرانی شبکه ها

*تهیه اطلاعات عمرانی جهت وزارتخانه

*انعقاد تفاهم نامه عمرانی با شبکه ها

*بررسی نیاز یا عدم نیاز به زمینهای با کاربری بهداشتی درمانی اشخاص حقیقی 

* رابط امور خیرین

تلفن تماس:32305410-7488

 

Border

 

 نام نام خانوادگی: نرجس خاتون شاهی سوندی

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم اموراداری

مسئولیت های فعلی: مسول دفتر گروه مدیریت و توسعه شبکه

* پيگيري دربرنامه هاي امورشبكه

* هماهنگی جلسات درون وبرون بخشی واجلاس روسای شبکه ها

تلفن تماس:2122741

Border

 

 نام نام خانوادگی:اميد زره پوش

مدرک تحصیلی:مهندسی الكترونيك

مسئولیت های فعلی: كارشناس تجهيزات

* مدیریت نرم افزار تجهیزات

* پیگیری تعمیرات،توزیع واسقاط تجهیزات

تلفن تماس:2122368

 

Border

 

نام نام خانوادگی: شيداعلي نژاد

مدرک تحصیلی:كارشناس بهداشت عمومي

مسئولیت های فعلی: كارشناس مسئول برنامه هاي مشاركت مردمي

  * بررسي اهداف جلب مشاركت جامعه و اجراي خط مشي ها در قالب سياست هاي وزارت بهداشت

 * توسعه كمي و كيفي برنامه داوطلبان سلامت شهري و روستايي و عشاير و اتباع بيگانه

 * نظارت بر عملكرد فعاليت هاي داوطلبان سلامت و متخصص

 * برنامه ريزي در جهت ايجاد انگيزه در داوطلبان سلامت و شناساندن اين گروه مردمي به مردم و مسئولين

تلفن تماس:2122435

 

Border

 

نام نام خانوادگی: زهرا زارع

مدرک تحصیلی:كارشناس بهداشت عمومي 

مسئولیت های فعلی: كارشناس  برنامه هاي مشاركت مردمي

* هماهنگي با ساير سازمان ها ، ادارات و نهادها به منظور پيشبرد اهداف جلب مشاركت جامعه

* توسعه برنامه داوطلبان متخصص ( ادارات ، بهزيستي ، نهضت واصناف ) از لحاظ كمي و كيفي

* برنامه ريزي آموزشي جهت اجراي فعاليت هاي مشاركت مردمي در استان و شهرستان ها

* جمع بندي گزارش فعاليت هاي جلب مشاركت مردمي در سطح استان

تلفن تماس:2122435

 

 

 

Usfull Links نظر سنجی

کدام قسمت وب سایت معاونت بهداشت مفیدتر است؟

علمی/ آموزشی - 29.2%
تازه های پزشکی - 15.3%
اخبار / اطلاعیه - 14.8%
همه موارد بالا - 40.7%

مجموع آراء: 216
نظر دهی پایان یافته است on: 01 اکتبر 2016 - 00:00
سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398

Usfull Links موقعیت مکانی

 

Untitled 1

 

 

Usfull Links آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
همه روزها
944
1349
4477
9813
30176
36093
3131534

Forecast Today
2712


Your IP:3.88.156.58