۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فارس
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse مگامنو_معاونت بهداشتمگامنو_معاونت بهداشت
صفحه نخست
درباره معاونت
گروه های فنی - واحدهای اجرایی
شبکه های بهداشت و درمان
گزارش عملکرد
Collapse منو شو_معاونت بهداشتمنو شو_معاونت بهداشت
لینک یک
لینک دو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک سه</span>لینک سه
لینک چهار
Collapse معاونت بهداشتیمعاونت بهداشتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره معاونت</span>درباره معاونت
معرفی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
معاون بهداشتی
معاون اجرایی
معاون فنی
روسای گروه های فنی و اجرایی
ارتباط با مدیران معاونت بهداشتی
انتقادات و پیشنهادات
پرسش و پاسخ
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه های فنی - واحدهای اجرایی</span>گروه های فنی - واحدهای اجرایی
گروه سلامت کار
گروه سلامت محیط
گروه بهبود تغذیه جامعه
گروه آموزش و ارتقاء سلامت
گروه کاهش خطر بلایا و حوادث
گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیر واگیر
مدیریت شبکه و ارتقاء سلامت
مدیریت سلامت خانواده جمعیت و مدارس
مدیریت سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شبکه های بهداشت و درمان</span>شبکه های بهداشت و درمان
نی ریز
مهر
ممسنی
مرودشت
لامرد
کوار
کامفیروز
کازرون
قیر و کارزین
قادرآباد
فیروزآباد
فراشبند
شیراز 2 ( مرکز بهداشت انقلاب )
شیراز 1 ( مرکز بهداشت والفجر )
زرقان
سروستان
سرچهان
سپیدان
زرین دشت
رستم
داراب
خرمبید
خرامه
پاسارگاد
بیضا
بوانات
اقلید
استهبان
ارسنجان
آباده طشک
آباده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گزارش عملکرد</span>گزارش عملکرد
گزارش عملکرد معاونت بهداشت - سال 1395
گزارش عملکرد معاونت بهداشت - سال 1396
گزارش عملکرد معاونت بهداشت - سال 1397
گزارش عملکرد معاونت بهداشت در بسیج ملی کنترل فشار خون - تیرماه 1398
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سلامت از الف تا ی</span>سلامت از الف تا ی
لینک 7
Collapse گروه سلامت دهان و دندانگروه سلامت دهان و دندان
معرفی و شرح وظایف پرسنل
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
کتابخانه الکترونیکی
تماس با ما
Collapse مدیریت سلامت روانمدیریت سلامت روان
معرفی و شرح وظایف پرسنل
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
تماس با ما
Collapse مدیریت سلامت خانوادهمدیریت سلامت خانواده
معرفی و شرح وظایف پرسنل
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
راهنمای ارباب رجوع
تماس با ما
Collapse دهقانی  90دهقانی 90
لینک یک
لینک دو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک سه</span>لینک سه
لینک چهار
Collapse آموزش سلامتآموزش سلامت
معرفی و شرح وظایف پرسنل
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
کتابخانه الکترونیک
راهنمای ارباب رجوع
تماس با ما
Collapse بهداشت حرفه ایبهداشت حرفه ای
معرفی و شرح وظایف پرسنل
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
راهنمای ارباب رجوع
تماس با ما
فرم ثبت نام آنلاین مسئولین فنی
Collapse کاهش خطر بلایاکاهش خطر بلایا
معرفی و شرح وظایف پرسنل
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
تماس با ما
Collapse بهبود تغذیهبهبود تغذیه
معرفی و شرح وظایف پرسنل
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
تماس با ما
Collapse امور داروامور دارو
معرفی و شرح وظایف پرسنل
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
بیمه روستایی
تماس با ما
Collapse آمار و عملکردآمار و عملکرد
معرفی و شرح وظایف پرسنل
Collapse مدیریت شبکه و ارتقاء سلامتمدیریت شبکه و ارتقاء سلامت
مدیریت شبکه و ارتقاء سلامت
معرفی و شرح وظایف پرسنل
تماس با ما
Collapse مبارزه با بیماریهای واگیرمبارزه با بیماریهای واگیر
معرفی و شرح وظایف پرسنل
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
مطالب کارگاه ها
فرم ها
راهنمای ارباب رجوع
تماس با ما
Collapse مبارزه با بیماریهای غیرواگیرمبارزه با بیماریهای غیرواگیر
معرفی و شرح وظایف پرسنل
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
راهنمای ارباب رجوع
تماس با ما
کمپین پیشگیری از پوکی استخوان
Collapse سلامت محیطسلامت محیط
معرفی و شرح وظایف پرسنل
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
راهنمای ارباب رجوع
تماس با ما
Collapse اداره امور عمومیاداره امور عمومی
معرفی و شرح وظایف پرسنل
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
راهنمای ارباب رجوع
تماس با ما
Collapse امور اداری معاونت بهداشتیامور اداری معاونت بهداشتی
لینک یک
لینک دو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک سه</span>لینک سه
لینک چهار
Collapse آموزش بهورزیآموزش بهورزی
معرفی و شرح وظایف پرسنل
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
تماس با ما
Collapse گروه گسترش شبکهگروه گسترش شبکه
معرفی و شرح وظایف پرسنل
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
Collapse امور آزمایشگاهامور آزمایشگاه
معرفی و شرح وظایف پرسنل
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
چک لیست ها
تماس با ماPowered by DorsaPortal