۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۳ مرداد
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فارس
معرفی و شرح وظایف پرسنل
نام و نام خانوادگی: دکترعلیرضا گودرزی
مدرک تحصیلی: دکترای حرفه ای
سمت: رئیس گروه گسترش شبکه ها
مسوولیت فعلی: رئیس گروه گسترش شبکه ها
تلفن تماس: 2336


نام و نام خانوادگی: دکتر کرم توانی بلیانی
مدرک تحصیلی: دکترای حرفه ای
سمت:
مسوولیت فعلی: کارشناس مسئول پزشک خانواده
تلفن تماس: 2842


نام و نام خانوادگی: دکتر قدیر نجات
مدرک تحصیلی: دکترای حرفه ای
سمت:
مسوولیت فعلی: کارشناس پزشک خانواده
تلفن تماس: 2691


نام و نام خانوادگی: حسن رازقیان جهرمی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد
سمت: کارشناس ساختمان
مسوولیت فعلی: کارشناس ساختمان
تلفن تماس: 7488


نام و نام خانوادگی: شهناز نعیمی
مدرک تحصیلی: کاردان مامایی
سمت: کارشناس گسترش
مسوولیت فعلی: کارشناس نیروی انسانی و اعتبارات برنامه پزشک خانواده روستایی
تلفن تماس: 2426


نام و نام خانوادگی: پگاه شعاع حقیقی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش پزشکی
سمت: کارشناس مسئول گسترس
مسوولیت فعلی: کارشناس مسئول گسترس
تلفن تماس: 2407


نام و نام خانوادگی: فاطمه سعیدی
مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت
سمت: کارشناس گسترش
مسوولیت فعلی: کارشناس نیروهای طرحی
تلفن تماس: 2419


نام و نام خانوادگی: هاجر زارعی
مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی
سمت: کارشناس گسترش
مسوولیت فعلی: کارشناس ساختار -رسیدگی به شکایات
تلفن تماس: 2840


نام و نام خانوادگی: آرش شجاع الدین
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت مالی
سمت: کارشناس گسترش
مسوولیت فعلی: کارشناس اقتصاد بهداشت
تلفن تماس: 7753


نام و نام خانوادگی: ملیحه مسرور
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی
سمت: کارشناس تجهیزات پزشکی -اعتبارات
مسوولیت فعلی: کارشناس تجهیزات پزشکی -اعتبارات
تلفن تماس: 7422


نام و نام خانوادگی: مهندس رحمت اله محمد جانی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد
سمت: مسئول اقتصاد بهداشت
مسوولیت فعلی: مسئول اقتصاد بهداشت
تلفن تماس: 7818


نام و نام خانوادگی: ایوب قاسمی
مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت
سمت: کارشناس گسترش
مسوولیت فعلی: کارشناس امور قراردادها
تلفن تماس: 2627


نام و نام خانوادگی: مراد حاصل درویشی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد
سمت: کارشناس مسئول بهداشت عشایر
مسوولیت فعلی: کارشناس امور عشایر
تلفن تماس: 2328


نام و نام خانوادگی: صغری منصوری
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناسی ارشد
مسوولیت فعلی: کارشناس پزشک خانواده
تلفن تماس: 2844


نام و نام خانوادگی: لیلا روستا
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت:
مسوولیت فعلی: کارشناس پزشک خانواده
تلفن تماس: 7760


نام و نام خانوادگی: مریم سیادتی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت:
مسوولیت فعلی: کارشناس پزشک خانواده
تلفن تماس: 2837


نام و نام خانوادگی: مهرناز تابنده
مدرک تحصیلی: دیپلم
سمت:
مسوولیت فعلی: ماشین نویسی
تلفن تماس: 7268
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/28
تعداد بازدید:
976
Powered by DorsaPortal