متن استاتیک شماره 63 موجود نیست

02 مرداد 1403

نام و نام خانوادگی معاون: عبدالمحمد محقق
پست مربوطه: معاون اجرایی معاونت بهداشت
مدرک تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی


 
 
 
 وظایف محوله به عنوان معاون اجرایی معاونت بهداشت:

۱- نظارت بر حسن انجام امور در واحدهای اداری ومالی معاونت و همچنین دیگر واحد های زیر مجموعه از جمله تدارکات، پشتیبانی و انبار

۲- نظارت بر تهیه بودجه تفصیلی سالانه با مشارکت واحدهای ذیربط

۳- نظارت بر خرید، حفظ و توزیع اموال منقول و غیر منقول

۴- مدیریت تامین نیروی انسانی لازم در حوزه معاونت و تقسیم کار در حوزه سرپرستی

۵- برآورد و تهیه طرح توزیع منابع، اعم از مالی، تجهیزاتی، نیروی انسانی و دارو، برای اجرای برنامه های حوزه بهداشت در سطح استان

۶- ارائه راهکار به منظور کاهش هزینه ها و افزایش در آمدها با رعایت مصالح اداری

۷- تلاش در جهت تامین محیط مناسب اداری و رفاه کارکنان

۸- مشارکت فعال در امر نظارت، پایش و بازدید از واحد های تابعه
لیست اخبار صفحه :1