02 مرداد 1403

کنترل‌ عوامل‌ محیطی‌ در ارتقای‌ سلامت‌ انسان‌ نقش‌ اساسی‌ و کلیدی‌ دارد و آلاینده‌ های‌ محیط که‌ از تنوع‌، گستردگی‌ و پیچیدگی‌ خاصی‌ برخوردارند، می‌ توانند هر سه‌ بعد جسمی‌، روانی‌ و اجتماعی‌ سلامت‌ انسان‌ را با خطر مواجه‌ سازند.


امروزه‌ بیشتر این‌ آلاینده‌ ها حاصل‌ فعالیتهای‌ روز مره‌ و یا فعالیتهای‌ ویژه‌ انسانها نظیر علوم، فنون‌، صنایع‌ و ارتقای‌ سطح‌ فناوری‌ می‌ باشند که‌ در روند تولید آنها گاه‌ علم‌ و اراده‌ انسان‌ بصورت‌ عمدی‌دخالت‌ داشته‌ و گاهی‌ نیز ناشی‌ از عدم‌ آگاهی‌ و اطلاع‌ از پیامدهای‌آن هستند.

بهداشت محیط عبارتست از کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه ای روی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تاثیر میگذارند.هدف کلی بهداشت محیط : ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه