متن استاتیک شماره 63 موجود نیست

02 مرداد 1403

نام و نام خانوادگی معاون: محمدرضا کریمی
پست مربوطه: معاون فنی معاونت بهداشتی
مدرک تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی
 
 
 وظایف محوله به عنوان معاون فنی معاونت بهداشت:

۱- نظارت بر اجرای بسته های خدمتی ابلاغی از سوی معاونت محترم بهداشت وزارت
۲- پایش منظم نحوه اجرای خدمات، فرایندها و مراقبتها و دیگر برنامه های حوزه بهداشت در کلیه واحدهای زیر مجموعه در جهت ارتقاء بهره وری
۳- دسته بندی و لحاظ نمودن آمارهای استانی در تدوین برنامه عملیاتی حوزه معاونت بهداشت با تاکید بر ارتقاء تمامی شاخص ها
۴- برگزاری منظم جلسات فنی با واحد های تخصصی در جهت ارتقاء فرآیند های ارائه خدمات
۵- انجام پژوهش های کاربردی با توجه به شناخت توانایی های بالقوه منطقه وتهیه طرح های جدید متناسب با ابعاد اقتصادی، فرهنگی واجتماعی
۶- بررسی گزارش های رسیده از واحد ها و شبکه های بهداشتی درمانی تابعه و همکاری در تهیه بازخوراند مناسب در راستای ارتقاء کیفی فعالیت واحد ها
۷- برنامه ریزی جهت استفاده از همفکری و توان اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه، متناسب با بسته های خدمتی ابلاغی و تشکیل جلسات منظم در این خصوص
۸- انجام سایر امور محوله برحسب نظر مقام مافوق
لیست اخبار صفحه :1