متن استاتیک شماره 63 موجود نیست

02 مرداد 1403

نام و نام خانوادگی معاون: عباس رضائیان زاده
پست مربوطه: معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز و رئیس مرکز بهداشت استان
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی اپیدمیولوژی
وظایف محوله: کلیه امور مربوط به معاونت بهداشت دانشگاه
کلیه وظایف معاونت: کلیه امور مربوط به معاونت بهداشت در شیراز و شهرستان ها
 
تاریخچه ای از مدیریت یا معاونت :

-رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون: ۱۳۸۰-۱۳۷۶.

-رئیس اداره کنترل کیفیت غذا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز ۱۳۸۲-۱۳۸۰.

-مدیر بیمارستان نمازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز: ۱۳۸۳-۱۳۸۲.

-رئیس بیمارستان نمازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز:۱۳۸۷-۱۳۸۶.

- عضو هیات علمی گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، از ۱۳۸۷ تا کنون

-رئیس گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز: ۱۳۹۵-۱۳۹۰.

- استاد تمام گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، از شهریور ۱۳۹۲ تا کنون

-عضو مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز.

-عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز.

-معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز:۱۴۰۰-۱۳۹۸.

-معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز و رئیس مرکز بهداشت استان: آبان ۱۴۰۰ تا کنون

-مشاور و نماینده تام الاختیار رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در امور شبکه های بهداشت و درمان استان: آذر ۱۴۰۰ تا کنون

لیست اخبار صفحه :1