02 مرداد 1403

 جریان شکل گیری شبکه های بهداشتی درمانی کشور در بعد از انقلاب اسلامی ( از سال ۱۳۵۸ ) آغاز گردیده و در سطح وزارت بهداشت گروههای کاری متعدد متشکل از صاحبنظران و اساتید وقت تشکیل گردید از جمله این گروهها می‌توان به گروه برنامه ریزی خدمات بهداشتی ( با ۵ کمیته آموزش بهداشت ، بهداشت خانواده و مدارس ، بیماریهای واگیر و غیر واگیر ، بهداشت محیط اشاره نمود. ) سیاست ها و خط مشی ها و اولویتهای برنامه های بهداشتی در سال ۱۳۶۰ تهیه و ارائه گردید . سپس شرح وظایف ارتباط واحدها ، نیروی انسانی مورد نیاز و تنظیم برخی از معیارها و استانداردها برای خدمات تدوین گردید . برای روشن شدن مفهوم ، مسیر و حجم عملیات اجرائی گسترش شبکه های بهداشتی درمانی کشور و مشخص شدن نقش و سهم هر شهرستان و .... تهیه طرح های گسترش شبکه ها ضرورت پیدا کرد .


به منظور آگاهی کامل از وضعیت جغرافیائی ، فرهنگی و ارتباطی مناطق روستائی هر شهرستان از کارشناسان مجرب استانها خواسته شد که نسبت به گردآوری و ارائه نسخه های خطی طرحهای گسترش اقدام نمایند . پس از بررسیهای کارشناسان و مسوولان کشوری در سال ۱۳۶۳ اولین نسخه طرح گسترش شهرستانها آماده گردید . همزمان با آغاز دوره وزارت آقای دکتر علیرضا مرندی و انتصاب آقای دکتر حسین ملک افضلی ( به عنوان معاون بهداشتی وزارت ) زمینه جدی اجرای طرحهای شبکه ها فراهم شد. ابتدا طرح استان در آذربایجان غربی به صورت پایلوت اجرا شده و پس از رفع مشکلات یک شهرستان از هر استان که بهتر می‌توانست از حمایت نمایندگان مجلس و شورای اسلامی برخوردار باشد . انتخاب شده و طرح در آن اجرا شد . در استان فارس شهرستان فسا در سال ۱۳۶۴ به عنوان شهرستان نمونه زیر پوشش طرح گسترش قرار گرفت .

از آن سال به بعد دیگر شهرستانها نیز به تدریج زیر پوشش طرح قرار گرفتند ( به گونه ای که در سال ۱۳۷۰ کلیه شهرستانهای استان فارس زیر پوشش طرح قرار داشتند .)

متولی پیگیری اجرای برنامه های نظام شبکه در مراکز بهداشت استانها گروه گسترش شبکه ها و در مراکز بهداشت شهرستانها واحد گسترش شبکه می‌باشد.

مراکز آموزش بهورزی و بازآموزی کارکنان نظام سلامت نیز زیر مجموعه این واحد می باشند که در جهت جذب ،تربیت و بازآموزی بهورزان و مراقبین سلامت اقدام می‌نمایند . این مراکز در شهرستان ها مستقیما زیر نظر معاون بهداشتی شهرستان ومعاونت بهداشتی دانشگاه فعالیت می کنند. مشارکت در زمینه نظارت بر واحدهای بهداشتی و بازآموزی کارکنان بهداشتی در بدو ورود به سیتم از دیگر وظایف این مراکز می باشد.