02 مرداد 1403

واحد بهبود تغذیه جامعه یکی از گروه های ستادی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. رسالت واحد بهبود تغذیه جامعه برنامه ریزی و سیاست گذاری بهبود امنیت غذایی و ارتقاء کیفیت تغذیه آحاد مردم استان فارس از طریق ارتقای سطح دسترسی فیزیکی، اقتصادی،افزایش سواد و فرهنگ تغذیه ای و رهایی از بیماریهای مرتبط به غذا با بکار گیری استراتژی هایی مانند اطلاع رسانی و آموزش، مشارکت در تدوین سیاست های نوین در عرصه غذا و تغذیه در برنامه های توسعه ملی، تحقیق و پایش اقدامات پیشگیرانه از مشکلات تغذیه ای اعم از کم خوری، پرخوری و کمبود ریز مغذی ها می باشد تا مردمی سالم و پویا برای فعالیت در عرصه های علمی و فناوری در جهت توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گام بردارند.