02 مرداد 1403

 

مهندسی بهداشت حرفه‌ای (Occupational Health Engineering)یا سلامت شغلی یا سلامت کار: علم و هنری است که با پیش بینی، شناسایی، اندازه گیری، ارزیابی، کنترل و ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار و انجام مراقبتهای بهداشتی و درمانی؛ به حفظ، نگهداری و ارتقاء سطح سلامت شاغلین و بهسازی محیط های کار و کاهش مخاطرات شغلی کمک می کند.

پیش بینی : عبارت از تحصیل اطلاعات اولیه از عوامل زیان آور احتمالی محیط کار، با توجه به نوع شغل می باشد.

شناسایی : بررسی اولیه عوامل زیان آور موجود در محیط کار با کمک حواس پنجگانه می باشد.

اندازه گیری : سنجش دقیق عوامل زیان آور محیط کار با استفاده از تجهیزات و دستگاه های اندازه گیری می باشد.

ارزیابی : تجزیه و تحلیل نتایج اندازه گیری و مقایسه آنها با حدود تماس شغلی و نتیجه گیری در مورد مطلوب یا نامطلوب بودن شرایط محیط کار.

کنترل : مجموعه اقدامات مهندسی، محیطی و مدیریتی که منجر به حذف یا کاهش در حد مجاز مواجهه و تماس شاغلین با عامل زیان آور می گردد.

ارزشیابی: بررسی میزان اثربخشی اقدامات کنترلی انجام شده در محیط کار می باشد.

 

 

اهداف بهداشت حرفه‌ای

اهداف کلی بهداشت حرفه ای را می توان بدین ترتیب نام برد :

۱- ارتقاء سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی شاغلین

۲- پیشگیری از بروز بیماریهای شغلی

۳- جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار

۴- انتخاب کارگر مناسب که از لحاظ جسمی و روانی متناسب با کار باشد